TPP-I W OKRESIE PRZEMIAN USTROJOWYCH W POLSCE

    Towarzystwo Przyjaźni Polsko - Islandzkiej od chwili swego powstania w roku 1959 prowadziło szeroką działalność mającą na celu popularyzowanie problematyki islandzkiej w kraju. Organizowało spotkania połączone z odczytami, wydawało broszury rozsyłane bezpłatnie członkom, organizowało uroczystości z okazji rocznicy niepodległości Islandii, utrzymywało kontakty z osobistościami islandzkimi i przyjmowało je w Polsce, pomagało w wyprawach na Wyspę. Przemiany, które zaszły w Polsce po roku 1989 zahamowały tę działalność wskutek braku dotacji i bardzo dużego wzrostu czynszu za wynajmowanie lokalu w domu  przy ul. Senatorskiej 11.

   Jeszcze w roku 1989 wygłoszono 12 odczytów, w tym 9 w Warszawie, zorganizowano wycieczkę na Islandię, a w roku następnym odbyło się spotkanie z ambasadorem Republiki Islandzkiej w Polsce panem Haraldurem Kreyerem. Jednak trudna sytuacja finansowa zmusiła Zarząd do przejściowego zawieszenia działalności z dniem 21.03.1991 r. Jednocześnie jednak z inicjatywy kol. mgra Stefana Ziętowskiego uruchomiono kursy języków obcych, prowadzone bezinteresownie przez niektórych członków Zarządu. Odbyło się ich 40, z czego 37 z j. angielskiego i 3 z j. niemieckiego, słuchaczy zaś było łącznie 453. Zebrane tą drogą fundusze pozwoliły na przetrwanie najtrudniejszego okresu, utrzymanie siedziby  Towarzystwa i ochronienie jego bogatej biblioteki.

   W  roku  1993   wznowiono  działalność  i  na   Walnym  Zebraniu w dniu 5.11.1993 r. wybrano nowy Zarząd oraz prezesa kol. mgr Annę Marciniak - Zymmer, autorkę licznych artykułów o Islandii , książek i broszur. W roku 1994 mogliśmy już uroczyście święcić 50 - lecie Wolnej Islandii na spotkaniu w dniu 17 czerwca. Odbyły się również cztery spotkania członków  wraz  z prelekcjami i  wyświetlaniem slajdów.

   Trudna jednak w dalszym ciągu sytuacja finansowa zmusiła Towarzystwo na jesieni 1994 roku do przeniesienia swojej siedziby do gmachu towarzystw technicznych przy ul. Czackiego. Stało się to dzięki staraniom kol. mgra inż. Andrzeja Michałka. Uzyskaliśmy również możliwość korzystania z dużej sali wykładowej.

   W roku 1995 zorganizowano już 8 spotkań i  wydano jako nr 59 broszurę "Przewodnik po Islandii" autorstwa kol. Stefana Ziętowskiego. Przyjęto też nowych członków w liczbie 34, co świadczy o utrzymującym się zainteresowaniu Islandią.

   W związku z rezygnacją dotychczasowego prezesa ze swoich funkcji z powodu choroby oraz śmiercią wiceprezesa kol. dra hab. Andrzeja Musiała, Nadzwyczajne Walne Zebranie wybrało w dniu 16.10.1995 r. nowy Zarząd Główny TPP-I z prezesem Andrzejem Michałkiem na czele. Nowe władze podejmują szereg inicjatyw mających na celu zwiększenie atrakcyjności Towarzystwa dla jego członków i sympatyków oraz poprawę stanu finansowego.